Logistieke hotspots in TEU en vervoerd gewicht

 

Ieder jaar lanceert Logistiek.nl de ranking Logistieke Hotspots. Een ranking gebaseerd op diverse criteria en visies van experts. Hoe scoort de Top 5 op het gebied van vervoerd gewicht en aantal containers? CBS zette de cijferontwikkeling op kaart voor de periode 2010-2017.

Foto - 6:4 verhouding

Corridors


Foto - 6:4 verhouding

West-Brabant


Foto - 6:4 verhouding

Groei hotspots


Foto - 6:4 verhouding

Meeste containers


Foto - 6:4 verhouding.

Binnenvaart


Foto - 6:4 verhouding

Gelost gewicht

Meeste hotspots langs transportcorridors Zuidoost en Oost

De vijf logistieke hotspots (West-Brabant, Venlo-Venray, Tilburg-Waalwijk, Rivierenland en Utrecht) zijn gelegen langs de twee belangrijkste transportcorridors in Nederland. De corridor Zuidoost is de route van Rotterdam naar Venlo en dan verder over de Duitse grens naar Duisburg. Deze corridor is in trek voor grote distributiecentra die zich in veel gevallen langs de autosnelweg vestigen. De corridor Oost is de route van Rotterdam naar Lobith/Emmerich bij de grens met Duitsland. Deze corridor is voor de binnenvaart de belangrijkste route van de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland. In deze vijf hotspots is de hoeveelheid geloste en geladen goederen veel sterker gegroeid dan in de overige gebieden in Nederland. Ook zijn er relatief veel containers gelost in de regio’s Amsterdam en Oss-Veghel-’s-Hertogenbosch, terwijl deze twee gebieden niet terugkomen in de top 5 logistieke hotspots (wel op positie respectievelijk 6 en 7).

 

Geloste containers in Nederland vanuit Rotterdams havengebied, 2017

Foto - 6:4 verhouding

Meeste goederen van en naar West-Brabant

West-Brabant is de hotspot waar de meeste goederen worden geladen en gelost. Het gaat hierbij vooral om Moerdijk. Van de 275 miljoen ton goederen die in 2017 werden geladen en/of gelost in de vijf logistieke hotspots had een derde als herkomst of bestemming de hotspot West-Brabant. De logistieke hotspot Utrecht was na West-Brabant de hotspot waar het meest werd geladen en/of gelost. 

 

Vervoerd gewicht van en naar vijf logistieke hotspots

Foto - 6:4 verhouding

Meer dan gemiddelde groei logistieke hotspots

In 2017 werd in Nederland 1,1 miljard ton goederen geladen en/of gelost in binnenvaartschepen, vrachtauto’s of treinen. Een kwart hiervan had als herkomst en/of bestemming één van de vijf logistieke hotspots. Het goederenvervoer van en naar deze hotspots groeide tussen 2010 en 2017 met bijna 18 procent. Deze groei was veel groter dan de groei buiten deze hotspots, die 1,6 procent bedroeg. Van de vijf hotspots was de groei in vervoerde tonnages het grootst in Rivierenland, Venlo-Venray en West-Brabant.

 

Geladen gewicht per logistieke hotspot

Foto - 6:4 verhouding

Meeste containers vanuit Rotterdams havengebied naar West-Brabant

Van alle goederen die in 2017 vanuit het Rotterdams havengebied naar het Nederlandse achterland werden vervoerd zat 30 procent in een container. Bij de goederen die naar één van de vijf hotspots werden vervoerd was dit 40 procent. In 2017 werden vanuit het Rotterdams havengebied 2,5 miljoen containers vervoerd naar het Nederlandse achterland. Van deze containers werd een derde gelost in één van de vijf logistieke hotspots. De meeste containers waren bestemd voor de hotspots West-Brabant en Venlo-Venray. Daarnaast gingen vanuit het havengebied veel containers naar de regio Groot-Amsterdam en Noordoost-Noord Brabant.

 

Top tien Nederlandse bestemmingen van containers geladen in Rotterdams havengebied, 2017

Foto - 6:4 verhouding

Containervervoer flink gegroeid

Niet alleen het gewicht van de geloste goederen, maar ook het aantal zeecontainers dat in heel Nederland werd geladen en gelost is tussen 2010 en 2017 gegroeid. Het aantal zeecontainers dat werd geladen en gelost steeg tussen 2010 en 2017 met ruim 14 procent in Nederland en met 21 procent in de vijf hotspots. Van de logistieke hotspots was de groei in Venlo-Venray met 59 procent het sterkst, gevolgd door Rivierenland met een groei van 43 procent. De groei in deze twee logistieke hotspots kwam vooral doordat er nieuwe binnenvaartterminals zijn geopend. Voor Venlo-Venray betrof dit de terminal in Wanssum in 2010 en voor Rivierenland was dit in Tiel in 2013. In totaal werden in de vijf hotspots in 2017 3,5 miljoen containers geladen en gelost. Met 1,4 miljoen stuks werden in de logistieke hotspot West-Brabant veruit de meeste containers afgehandeld. Dit komt ook doordat kleinere zeeschepen die Rotterdam aandoen kunnen doorvaren naar Moerdijk om daar te laden en/of te lossen. In Venlo werden 790 duizend containers geladen en gelost en in Tilburg-Waalwijk 460 duizend.

 

Geladen en geloste containers

 

Foto - 6:4 verhouding

Aandeel containers het hoogst in West-Brabant en Venlo

Het aandeel in het totale geloste gewicht van goederen in containers is het hoogst in West-Brabant en Venlo-Venray (beide 11 procent). In Utrecht was dit met 2,9 procent het laagst. Voor Tilburg-Waalwijk en Rivierenland lag dit aandeel op respectievelijk 8,8 procent en 5,8 procent. Met uitzondering van Utrecht is het aandeel van het gewicht dat in de hotspots werd gelost in containers in 2017 overal toegenomen in vergelijking met 2010.

 

Aandeel in gelost gewicht van goederen in containers

 

CBS cijfers infographic_449
Containervervoer (TEU) van en naar logistieke hotspots, 2017    

Van de containers die werden geladen en/of gelost in de vijf logistieke hotspots werd 78 procent met een vrachtwagen vervoerd. De rest werd vervoerd per trein of per schip. Vooral naar West-Brabant werden veel containers over de weg vervoerd.

 

Containervervoer (TEU) van en naar logistieke hotspots, 2017

CBS cijfers infographic_450

Circulair dc komt er aan – zegt Alijd van Doorn

CBS cijfers infographic

5/12
Loading ...