Geen woorden maar daden

De tijd van praten is geweest. Inmiddels is bewezen, dat de implementatie van iSHARE geen theorie is of een lastig proces. Dit online magazine staat bomvol voorbeelden waarin logistieke organisaties vertellen hoe zij de implementatie van het afsprakenstelsel over data delen in de praktijk aanpakken.

Data is de grondstof van de 21ste eeuw, zo staat te lezen in een eerder dit jaar uitgebrachte visie van het Nederlandse kabinet. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) draagt dat overal in de sector uit.
“We hebben steeds meer data ter beschikking, dus laten we daar op een slimme manier gebruik van maken”, zegt ze in bovenstaande video, opgenomen tijdens het congres van de Topsector Logistiek eerder dit jaar in de Rotterdamse Kuip. Daar organiseerde iSHARE de Tech-celerator. Meer dan 30 developers van 14 logistieke organisaties grepen het congres aan om daadwerkelijke data-integraties met iSHARE tot stand te brengen.

 

Gezamenlijk werk maken van data delen

Dat de tijd voor daden is aangebroken vinden ook de ondertekenaars van het convenant Samen voor Drempelloos Data Delen in de Logistiek, waarin ze aangaven meer dan ooit werk te maken van data delen, ook met ketenpartners waar ze niet zelf een één-op-één relatie mee hebben (zie kader verderop).
Nederlandse bedrijven – maar ook overheidsinstellingen zoals de douane – lopen internationaal voorop als het gaat om gestructureerd en verantwoord (veilig) data delen. Zeker als het partijen betreft die geen één-op-één relatie met elkaar hebben.
“Maar pas op”, zegt Nanne Onland van Cargonaut. “Amazon en Alibaba houden geen rekening met de manier waarop de logistiek graag data wil delen. Laten we die realiteit accepteren en werken aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld iSHARE om voorop te blijven lopen.”

 

Ook tussen sectoren en voor het MKB

De overheid neemt meer initiatieven om data delen tussen partijen die geen één-op-één relatie met elkaar hebben, te stimuleren. Zo werd onlangs een intentieverklaring opgesteld voor de vorming van een Datadeelcoalitie. Het initiatief komt van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met als doel om concrete afspraken te maken gericht op data delen tussen verschillende sectoren en met name ook het MKB. Michiel Haarman, programmamanager bij de Topsector Logistiek tekende namens iSHARE de intentieverklaring. Hij vindt dat de logistiek een meer dan gemiddeld belang heeft bij data delen tussen sectoren. “Als we met een Datadeelcoalitie kunnen voorkomen dat elke sector data op hun eigen manier deelt, zou dat fantastisch zijn. Dat betekent voor iedereen winst. Zeker voor de logistiek, want deze sector werkt per definitie cross-sectoraal.”

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Het convenant Drempelloos Data Delen in de logistiek is een nieuwe stimulans om snel tot vervolgstappen te komen. Tijdens het congres van de Topsector Logistiek in Rotterdam zaten diverse partijen om tafel om hier een handtekening onder te zetten. Met het tekenen van het convenant erkennen containerterminaloperator Hutchison Ports ECT Rotterdam, Port of Rotterdam, de community systemen Cargonaut en Portbase, Secure Logistics, Rijkswaterstaat (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Douane (ministerie van Financiën) het belang van zelfbeschikking over de eigen (logistieke) data en nemen zij zich voor om iSHARE te implementeren in de eigen processen of te ondersteunen.

Internationaal samenwerken in IDSA verband

Ook internationaal zijn de activiteiten van iSHARE niet onopgemerkt gebleven. De International Data Spaces Association (IDSA) is een virtueel netwerk, waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen actief samenwerken aan het ontwerp van een betrouwbare architectuur voor de data-economie. Onder de aangesloten organisaties bevinden zich verschillende Fortune 500-bedrijven, wereldwijd opererende middelgrote bedrijven, softwarehuizen en systeemleveranciers uit 18 landen.  Het doel van IDSA is om de wereldwijde uitwisseling van data tussen dataleveranciers en datagebruikers in zakelijke ecosystemen te faciliteren. Cruciaal daarbij is dat dataleveranciers controle houden over hun data, door restricties en voorwaarden voor het gebruik van hun data te definiëren. Met het besluit om het iSHARE-afsprakenstelsel in de IDS-architectuur op te nemen, versnelt IDSA de toepassing van een veilige infrastructuur die data-soevereiniteit en vertrouwen waarborgt. TNO is de Nederlandse IDS-hub die sectoren en organisaties faciliteert in het data delen in ecosystemen.  


iSHARE is een set afspraken die organisaties in staat stelt om elkaar toegang te geven tot hun data. Omdat ze allemaal dezelfde methoden voor identificatie, authenticatie en autorisatie gebruiken, hoeven ze niet telkens weer nieuwe afspraken te maken op het moment dat ze data willen delen.

Partijen die werken volgens de iSHARE-afspraken kunnen onderling drempelloos data delen. Drempelloos betekent dat partijen binnen het stelsel:

  1. geen kostbare en tijdrovende integraties nodig hebben om data te delen;
  2. data kunnen delen met tot dusver onbekende partijen;
  3. en tegelijkertijd volledige controle houden over hun eigen data. Zij bepalen te allen tijde onder welke voorwaarden hun data wordt gedeeld, met wie, voor wat, en hoe lang

 

Het afsprakenstelsel is in 2018 geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat iSHARE implementeert, groeit sindsdien gestaag. Meer over iSHARE en de partijen die zich inmiddels hebben geschaard achter het streven om te komen tot echt drempelloos data delen staat in dit online magazine.

ECT wil oponthoud voorkomen

Opening

3/12
Loading ...