Logistieke arbeidsmarkt: vier regionale initiatieven

In een recent overzicht van het UWV van moeilijk vervulbare vacatures neemt de logistiek sector een hoge positie in. Voornaamste reden is volgens de uitkeringsinstantie dat het  werk in transport en logistieke functies -zoals bekend - sterk afhankelijk is van de economie. De arbeidsmarkt in de sector is daardoor de afgelopen jaren veel krapper geworden. Dat ondervinden ook de logistieke hotspots die – met de nodige subsidies - in samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven er alles aan doen om jongeren en zij-instromers te interesseren voor een baan in de logistiek. Een overzicht van vier veelbelovende projecten.

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Foto 1 - 6:4 verhouding

Steun voor 4 projecten in West-Brabant


Foto 2 midden links - 16:9 verhouding (vdeoformaat) 6:4 verhouding

Opleiding logistiek medewerker Lelystad


Foto 3 - 6:4 verhouding

Huis van de Logistiek Twente


Foto 4 - 6:4 verhouding

Talent Innovation Pool (TIP) HAN


West-Brabant: Powered by Connected

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Met een subsidie van 50.000 euro heeft Connected West-Brabant recent een start gemaakt met een nieuw arbeidsmarkt project getiteld ‘Powered by Connected’. Het initiatief is er vooral op gericht om gemotiveerde jonge medewerkers in de logistieke sector en voor de regio West-Brabant te behouden. In dit project gaat het om vier initiatieven die lokaal en kleinschalig zijn en nog verkeren in een opstartfase. Connected West-Brabant ondersteunt deze initiatieven door ze meer slagkracht te geven. De volgende stap is opschalen naar regioniveau. De vier initiatieven zijn:

Doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie

Stichting Logistiek Platform Amerstreek (LPA = Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen) is al bezig met communicatie over logistiek als een leuke, vooruitstrevende en ‘slimme’ sector, met volop baanzekerheid. Hiervoor wordt door het platform een website opgezet die jeugd en jongeren aanspreekt. Dat vraagt om snel wisselende content, filmpjes, vlogs, slim gebruik van social media en actieve webcare. Het is onderdeel van een (langdurige) campagne om letterlijk in beeld te brengen wat logistiek in dit deel van de regio inhoudt. In eerste instantie richt dit initiatief zich op de korte termijn: nu mensen aan het werk krijgen en jeugd laten kiezen voor logistieke opleidingen. Bij het opschalen naar een regionale campagne wordt de focus uitgebreid naar de logistiek van de toekomst, de medewerker van de toekomst. Doel van dit project is dat ‘alle bewoners van West-Brabant’ een positiever beeld krijgen van de logistieke sector.

 

Loopbaanoriëntatie en bedrijfsbezoeken

In Etten-Leur en Rucphen loopt sinds begin 2019 het project ‘Werk aan onderwijs’. Hierin maken leerlingen uit het voortgezet onderwijs kennis met de lokale arbeidsmarkt. Waar mogelijk wordt dit geïntegreerd in het onderwijsprogramma, als invulling van het (verplichte) vak LOB (loopbaanoriëntatie). Door leerlingen in een vroeg stadium bedrijven en organisaties te laten ontdekken moeten zij een reëel beeld krijgen van de lokale arbeidsmarkt. Leerlingen leren welke bedrijven er gevestigd zijn, wat die bedrijven doen en welke talenten en vaardigheden nodig zijn om bij een dergelijk bedrijf/in een bepaalde sector/in een beroep te kunnen werken. Bij Werk aan onderwijs blijft het niet bij alleen een bezoek, er wordt daadwerkelijk gewerkt en gesproken met mogelijk toekomstige collega’s. Soortgelijke projecten zijn er ook in andere West-Brabantse gemeenten: Verrassend leerzaam in Moerdijk en VMBO-on-stage in Roosendaal. Deze projecten zijn niet specifiek gericht op logistiek, maar door bundeling van energie, het subsidiebudget en extra effort vanuit de bedrijven die verbonden zijn aan Connected West-Brabant wordt hier ook een logistieke tint aan gegeven, met het label ‘Powered by Connected’.

 

App ‘Rondje Logistiek’

Port of Moerdijk heeft het initiatief genomen te gaan werken met de app ‘Rondje Logistiek’. Deze app moet jongeren en leerlingen op een aantrekkelijke manier en letterlijk spelenderwijs in aanraking met de veelzijdigheid en uitdagingen van de logistiek. Op een hedendaagse manier wordt met deze app volgens het havenbedrijf de onbekendheid met de logistiek en het eenzijdige beeld dat veel mensen hebben weggenomen. Jongeren zijn vaak niet op de hoogte van de interessante ontwikkelingen en kansen in de logistiek, zoals robotisering en automatisering. De app kan een manier zijn om enthousiasme te wekken en jongeren op het spoor te brengen van een logistieke (vervolg)opleiding of baan. Rondje Logistiek is een app die toegang geeft tot: Video's, games, leermodules over diverse logistieke onderwerpen. Een competitie leaderbord om jongeren te enthousiasmeren 'de wedstrijd met elkaar aan te gaan' en steeds meer sterren te winnen door meer spellen te doen, hogere scores te halen, meer en andere modules en leerinhoud te doorlopen, filmpjes te bekijken. De app wordt doorontwikkeld met nieuwe games, video’s en extra gebruikersfuncties, specifiek en herkenbaar gemaakt voor onze regio. Ook de doelgroep kan worden uitgebreid naar mbo-, hbo- en wo studenten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld geattendeerd worden op stageplekken en vacatures, waardoor ze inzicht krijgen in de mogelijkheden voor werk na de studie.  

 

Young Professionals-netwerk

Logistiek talent in West-Brabant zichtbaar maken en voor de regio behouden. Met dat doel nemen we het initiatief om een netwerk op te zetten van jonge (< 35 jaar) mensen die actief zijn in de regionale logistiek. Samen met JLN (Jong Logistiek Nederland), de alumni van BUas (Breda University of Applied Sciences) en de bedrijven binnen Connected West-Brabant worden deze young professionals in kaart gebracht. Via dit initiatief ontstaat een netwerk van jonge ambassadeurs van de logistiek in de regio West-Brabant. Deze ambassadeurs kunnen ook ingezet worden om de andere 3 initiatieven te voeden met kennis en inhoud.

 

Lelystad begint logistieke opleiding op locatie

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Met een verdienstelijke vierde positie was Almere-Lelystad-Zeewolde de runner up van de logistieke hotspot verkiezing van dit jaar. De toename van de logistieke bedrijvigheid in deze logistieke hotspot en de komst van Lelystad Airport vraagt ook om meer goed geschoold (jong) personeel. Om hieraan te voldoen is SCALA – een samenwerking tussen MBO College Lelystad en MBO College Airport – afgelopen september gestart met een nieuwe verkorte opleiding tot logistiek medewerker. In eerste instantie wordt de nieuwe opleiding, net als de al bestaande opleidingen van SCALA, gegeven in MBO College Lelystad. Streven is uiteindelijk om de opleiding onder te brengen in een huis van de logistiek op het bedrijvenpark rondom Lelystad Airport. 

Het samenwerkingsverband gaat de logistieke opleiding ook aan bedrijven aanbieden; de opleiding wordt specifiek afgestemd op de individuele scholingsbehoefte van het bedrijf. Zo kunnen logistieke bedrijven eigen medewerkers laten specialiseren en doorgroeien, om zo een kwaliteitsslag te maken.

 

 

Twente bundelt krachten in Huis van de Logistiek

Foto in kolom - 6:4 verhouding

De regio Twente met Enschede-Hengelo-Almelo timmert hard aan de weg om een vaste positie te veroveren in de top vijf van logistieke hotspots. Bij die ambitie hoort ook een gezonde arbeidsmarkt en in dat kader heeft Port of Twente eind vorig jaar het Twents Huis van de Logistiek opgericht. Dit initiatief is tot stand gekomen dankzij een publiek-private samenwerking tussen het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, uitzendbureaus en overheid om bedrijven zoveel mogelijk te ontzorgen bij hun zoektocht naar gekwalificeerd personeel. Doelstelling van de initiatiefnemers is om in de periode van 2019 tot en met 2023 duizend uitkeringsgerechtigden vanuit Twentse gemeenten en UWV aan een vaste baan in de logistiek te helpen.

“Wij denken dat er nog veel arbeidspotentieel beschikbaar is”, liet Gerry Waanders, manager/kwartiermaker van het Havenbedrijf Twente binnen Port of Twente, eerder dit jaar weten in een interview met Logistiek.nl. De ambities van het huis zijn het voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. “Dat kan door het bieden van vakgerichte kort cyclische opleidingen, het bieden van speciale trainingen of zij-instroom trajecten maar ook door intensivering van samenwerking”, aldus Waanders. Een andere reden voor de opzet van dit Huis van de Logistiek is dat er in Twente ‘een hoge mate aan mismatch’ is in vraag en aanbod op het gebied van werk in de logistiek. “Die komen niet bij elkaar. De vraag die de werkgever heeft sluit vaak niet aan bij de vaardigheden en de opleiding van iemand die beschikbaar is”, liet Ben Gerrits Manager van het Huis van de Logistiek weten in gesprek met Tubantia weten bij de lancering van het Huis van de Logistiek.

 

 

 

Talent Innovation Pool Hogeschool Arnhem Nijmegen

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Het gevecht om een goed geschoolde logistiek medewerker is heftiger dan ooit. Het project Talent Innovation Pool (TIP) dat in 2016 werd gelanceerd door het Kennis DC Logistiek Gelderland voorziet hierin. Het project TIP is eind 2018 na twee jaar ervaring opdoen in Arnhem landelijk uitgerold. Het idee van TIP is dat jonge professionals van verschillende logistieke bedrijven samen komen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Aan elk talent wordt een student gekoppeld. Dit kunnen logistieke, technische, bedrijfskundige en communicatiestudenten zijn. De studenten onderzoeken, in het kader van hun stage- of afstudeeronderzoek, hoe digitalisering ervoor kan zorgen dat een dat de marges van een bedrijf worden vergroot of processen kunnen worden geoptimaliseerd. 

Huisman Logistics uit Nijmegen en Melis Logistics uit Duiven participeren al langere tijd in het project dat in samenwerking met de Hogeschool Arnhem/Nijmegen is opgezet. Volgens beide logistiek dienstverleners geeft dit arbeidsmarkt project veel nieuwe inzichten en kennis voor de medewerker en het bedrijf doordat kennis wordt gedeeld. Ander voordeel is dat het bedrijfsleven goede contacten krijgt met de studenten, die per slot van rekening worden beschouwd als de talenten van de toekomst.

 

Er zijn in Nederland inmiddels vier regionale Young Professionals Communities (TIP Gelderland, TIP Zuid-Holland (foto), Dare2Share Limburg en Dare2Share Zeeland) waar studenten tijdens hun stage en afstuderen worden gekoppeld aan young professionals uit het logistieke MKB en samen een learning community vormen. De community komt ieder half jaar samen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te innoveren. ‘Young Professionals Communities – TIP is onlangs bekroond met de Logistiek Parel 2019 prijs. Volgens de jury bestaande uit ‘the founding fathers’ van het KennisDC Logistiek: Stef Weijers (ex-HAN), Leo Kemps (Logistics Community Brabant) en Hans Aarts (Fontys Venlo), geeft juist dit project het gedachtengoed van de KennisDC’s uitstekend weer. “De deelnemende studenten geven aan dat ze meer diepgang krijgen in hun onderzoek en hun (professionele) netwerk wordt verbreed. Young professionals leren van de diverse opdrachten, de masterclasses en de discussies met studenten, andere young professionals, docenten en onderzoekers.”

Logistiek Academy

Regionaal – overzicht initiatieven

11/12
Loading ...